.

Претражи
×

Prijavi se

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Приступи!
×

Приступи

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Prijavi se!
×

Prijavi se

Use your Facebook account for quick registration

OR

Приступи

Sign in using your Facebook account

 
This website will shut down all servers on September 15, 2014
Dear Content Provider: Thank you for years of content produced in cooperation With Shvoong, It is time for us to say Goodbye. If you would like to have it, take the content from our website. The content will be available for two more weeks, for you to have. As of 15 September 2014, the site will no longer be available.

Увод

Shvoong Holdings Limited ("shvoong" или `ми`), приватна фирма, основана по закону Израелске државе као власник и оператор интернетског сајта shvoong.com, до којег се може доћи између осталог и уз помоћ адресе www.shvoong.com (илити`сајт`), има част да вам понуди могућност да га користите и испробате, и при томе и зарадите. Ваше коришћење овог сајта на било који начин, подвргнуто је условима и инструкцијама наведеним у овом уговору, и сведочи, без икаквих ограничења, о вашој спремности да прихватите те услове (који се могу мењати с времена на време) као обавезујуће.

1. Услови и упутства

Горе наведени услови употребе обавезују, без икаквих ограничења, кориснике сајта. Ми задржавамо право да, с времена на време, променимо овај уговор, и ви сте обавезни да приликом сваког уласка у сајт проверите да ли се и даље слажете са условима употребе. Наставак вашег коришћења сматра се пристајањем на нове, промењене услове употребе сајта.

2. Опис Сајта

Сајт је намењен да служи као извор сажетих текстова - резимеа а)књижевних дела, б)публикација и дневне штампе ,в)научних дела, и г) других врста литературе. Сви садржаји и остала литература која се буде налазила у сајту, и буде стварана од стране корисника интернета и/или релевантних трећих страна, зваће се (за потребе овог уговора) `резиме`. Ви пристајете, и свесни сте могућности да ће литература у сајту садржати рекламе, које су неопходни извор средстава за његово даље успешно функционисање. Корисници сајта имаће прилике да одреде и оцене квалитет сарджаја који ће утицати и на висину провизије коју ће примити стваралац писаног дела.

3. Регистрација/Упис

Читање литературе не захтева регистровање у сајту, али обавезује на постојеће услове употребе. Корисници који желе да учествују у писању или превођењу литературе и да при томе зараде, биће обавезни да прођу једноставан процес регистрације и да упишу своју садашњу email адресу. Молимо вас да проверите да ли је адреса коју сте предали заиста у току, јер уколико није, нећемо бити у стању да гарантујемо исплату провизија које вам припадају. Одговорност за тачност регистроване email адресе и за њену промену у случају потребе, је искључиво на вама.

4. Достављање садржаја сајта

Овим одобравате да ће сваки садржај који будете предали на објављивање у нашем сајту бити под следећим стандардима: Ви ћете задржати стваралачко право садржаја, али самим предавањем литературе, дајете право Shvoong да садржај објави и да дозволи другим сурферима његово коришћење, под релевантим законима. Ви сте свесни и потврђујете да Shvoong није обавезан да објави садржај који сте послали, и да има право на делимичну или потпуну измену садржаја, у било ком временском периоду. Такође, Ви пристајете и одобравате право сајта да удаљи било који објављен садржај у било ком временском периоду, према свом мишљењу, након или без обавештења, с тим да Shvoong не сноси никакву одговорност према Вама о скидању садржаја.

5. Упутства о садржају

Сваки аутор садржаја (према дефиницији ових упутстава употребе) предат на објављивање у Shvoong, обавезан је да се придржава следећих инструкција о дизајну:

А) Избегавајте директне цитате из оригиналних дела у садржају којег намеравате да објавите у сајту.

Б) Избегавајте посредно изражавање које представља копирање оригиналног дела у ваш садржај – то значи да нећете моћи да кажете исто другим речима или да само делимично промените оригиналне изразе и користите их у свом садржају.

В) Трудите се да сведете на минимум број речи у свом садржају – ако сте у стању да напишете садржај од 500 речи, немојте га писати у 1000 речи.

Г) У границама могућности, трудите се да пишете садржај по свом концепту и структури, а не по грађи оригиналног дела.

Д) Позвани сте да додате своје примедбе, мишљења и критике о оригиналном делу.

Ђ) При опису личности које се појављују у оригиналном делу, користите сопствене речи и изразе. Избегавајте описе коришћене од стране аутора оригиналног дела.

Е) При опису личности које се појављују у оригиналном делу, избегавајте детаље о њиховим личним особинама и/или понашањима.

Ж) Трудите се да уопштите колико је могуће опис радње оригиналног дела: избегавајте детаљне описе радње.

З) У сваком случају, избегавајте сумирање оригиналног дела по поглављима.

И) Не пишите увредљиве или понижавајуће коментаре о аутору оригиналног дела или о самом делу.

6. Провизије

Shvoong ће примати новац (тзв. `уплате`) од стране организација које буду рекламиране у сајту, или оних који буду рекламирали услуге и продукте треће стране. Shvoong ће имату част да исплати регистрованим корисницима део тих провизија, под условима и ппавилима упутстава употребе . Сваки аутор ће примати 10% од укупне зараде на његовом делу. Тај одстотак ће бити одређен бројем појединачних сурфера који буду `ушли` у лист на коме се налази дати скраћени садржај (тзв. `начин обрачуна`). Уз то, уколико будете превели читаву јединицу садржаја са оригиналног језика на којем је објављена у сајту (тзв. `оригинални садржај`) на неки други језик, и тај превод такође буде објављен у сајту, ми ћемо вам исплатити 5 % од укупних провизија зарађених дефакто на листу преведеног садржаја, и израчунатих по датим стандардима. С времена на време Shvoong ће објавити на свом кућном листу (homepage) посебне могућности за зараду од провизија, и ми Вас позивамо да се позанимате о тим приликама. Shvoong ће Вас обавестити када да очекујете исплату провизије. Shvoong ће исплаћивати све провизије на месечној бази, дакле једанпут месечно, под условом да су нама плаћене на време. Провизије ће бити исплаћиване искључиво у Америчким доларима директно на Ваш `Pay Pal` рачун, којег ћете отворити помоћу исте електронске адресе коју користите за регистрацију у shvoong.com, и под условима Pay Pal-а (види www.paypal.com) У случају да не успете да отворите или користите рачун у Pay Pal-у из било каквих разлога, Shvoong ће вам исплатити Вашу провизију чеком који ће Вам бити послат поштом, под условом да нам предате неопходну контакну информацију. Уколико провизија коју сте зарадили буде мања од 10$ (тзв. `минимална свота`), Shvoong неће бити обавезан да Вам је исплати, све док укупна провизија на њихов рачун не буде равна тој своти или већа од ње. Shvoong има право да одузме законом захтеване порезе од свих провизија чија ће се исплата одвијати по горе описаној процедури, и то према писменом захтеву/извештају одговарајућег пореског органа. Ваша је одговорност да од примљених провизија исплатите све остале порезе које сте дужни да исплатите по закону ваше државе.

7. Злоупотреба сајта

Објављивање литературе која није у склопу свих правила и ограничења неведених у упутствима о садржају, је стриктно забрањено. Такође, забрањује се коришћење сајта за било какву акцију која може на било који начин да 1) исквари/промени ниво или 2) висину провизија које припадају Вама или било којој другој особи. Shvoong задржава себи право да прати и проверава све ваше акције у сајту, као и висину зарађених провизија, и у случају да су горе наведена правила прекршена на било који начин, заустави исплату зарађених провизија или чак прекине Ваше чланство у Shvoong.

8. Приватност

Овим изјављујете и свесни сте, да ћете нам при самом упису и коришћењу сајта, и то ради примања провизија, предати одређене личне податке. Ваши подаци ће бити држани у тајности према нашем правилнику о приватности, који представља нераздвојив део наших услова употребе. Истовремено, ви сте свесни да ћемо у одређеним околностима, с времена на време, бити принуђени да откријемо део те информације трећој страни, и пристајете на то, под горе наведеним условима.

9. Одштета

У највећој законом дозвољеној могућој мери, Ви пристајете да нас подржавате у потпуности, да нас браните и спречите оштећење наших чланова, директора, радника и представника, одмах и по потреби, према и против било какве тужбе, одговорности, штете, трошкова и/или издатака, између осталог и трошка правних услуга проузрокованих вашим коришћењем сајта или као последица непридржавања услова употребе или упутстава о садржају, или повреде права трећих лица од стране Вас.

10. Линкови

Shvoong садржи линкове (везе) у друге интернетске сајтове. Ви изјављујете да сте свесни чињенице и прихватате да Shvoong нема контролу над другим сајтовима, нити над услугама и/илипродуктима који се у њима налазе/нуде или продају. Дакле, прихватате да Shvoong није одговоран за функцију или квалитет тих сајтова, не рекламира њихове продукте и не нуди/продаје услуге других сајтова. Такође, Ви пристајете и разумете да Shvoong није одговоран нити обавезан на било који начин за било какву штету или губитак који Вам је нанешен од стране тих сајтова.

11. Прекид чланства/регистрације

У случају да дођемо до сазнања о Вашој злоупотреби сајта или прекршења било ког правила наведеног у условима употребе, наше је право да одмах прекинемо Ваше чланство у Shvoong, као и Ваше даље примање потенцијалне провизије од нас.

12. Наставак сајта

Shvoong задржава себи право да с времена на време, према свом мишљењу и без обавезе ранијег обавештења корисника прекине и/или промени садржину сајта и/или услуге које он нуди, у ком случају нећете имати никаквих жалби против нас. Исто тако, у случају да Shvoong одлучи да прекине своје услуге, на неодређено време или за стално, и као последица тога не исплати вам провизије, нећете имати жалби против Shvoong у том питању.

13. Коришћење без дате одговорности

Пристајете и свесни сте да је Ваше коришћење сајта и његове садржине искључиво Ваша одговорност. Сајт и сви његови садржаји су `такви какви су`(`as is`). Shvoong и власници његових меница, директори и запослени не представљају никакву гаранцију, у општем или одређеном смислу, да су овај сајт или његов садржај намењени било чему, потпуни или тачни, у било ком аспекту.

14. Ограничење одговорности

У најпотпунијој законом дозвољеној мери, Shvoong и власници његових меница, чланови, директори, радници и представници, неће бити одговорни према Вама за било какав Ваш губитак или штету која Вам је нанешена као резултат Вашег коришћења овог сајта и његове садржине, на директан или посредан начин, чак и у случају да нам је могућност губитка и/или штете била позната.

15. Закони уговора

Наведени услови употребе, и свако питање везано за њих подвргнути су законима државе Израел, и тумаче се по њима. Ви пристајете без могућности порицања, да су судови града Тел-Авив-Јафа једини судски ауторитет за било коју тужбу, жалбу, неспоразум или свађу везану за ове услове употребе и/или било који случај који може да произиђе из њих, и да ни један други суд нема судски ауторитет да разрешава та питања. Такође, Ви се одричете права да се супротставите тужби предатој тим судовима или да тврдите да је тужба предата неодговарајућем форуму, или да ти судски органи немају ауторитет над Вама.

16. Правила

1) У случају да суд или неки други ауторитет одреди да ови услови употребе не важе или су немогући, делимично или у целини, то неће утицати на остала правила и упутства наведена у условима употребе.
2) Никакво напуштање (са наше стране) било ког правила наведеног у условима употребе нема никаквог значаја за сва остала правила услова употребе.
3) Уколико није другачије наведено у овим условима употребе, ништа од наведених услова употребе не даје никаква права нити бенефиције трећим странама овог уговора.
4) Услови употребе су преведени на многе језике. У случају разлике између превода, верзија на Енглеском језику има првенство.
5) Ови услови употребе, заједно са упутствима о садржају и правилима о приватности, суштина су уговора између Вас и нас о Вашем коришћењу сајта.